ArboBanner

EEN RISICO-INVENTARISATIE IS GEEN 'MOETJE' MAAR EEN KANS!

WIJ CREËEREN WERKGELUK!

IS EEN PREVENTIEMEDEWERKER VERPLICHT?

VCMCM werkt bedrijfsgericht, ‘begeleiden op een manier die past bij onze klant’.
Doet u de Ri&E zelf met behulp van onze online methode of besteedt u liever alles uit? De gulden middenweg is ook een optie!

VCMCM werkt met IMA, dé online methode om de risico-inventarisatie en -evaluatie helemaal bedrijfsgericht in te vullen. Zelf doen? Dan richten wij met elkaar de modulen in en daarna gaan jullie aan de slag met invullen. Ter ondersteuning zijn wij telefonisch bereikbaar. Na een afgesproken periode is er contact, lopen we alles door, geven advies waar nodig en toetsen.
Het plan van aanpak rolt er ‘automatisch’ uit.

Uitbesteden? Dan nemen wij zoveel mogelijk uit handen. Er is vanzelfsprekend een contactpersoon nodig maar zijn of haar tijdsbesteding is beperkt.

Veranderen de omstandigheden, komt er bijvoorbeeld een activiteit bij of gaat het bedrijf verhuizen, dan is de Ri&E gemakkelijk aan te passen, dus altijd een actuele Ri&E.

Per 1 juli 2022 zijn zowel de criteria als de toetsing van de RI&E gewijzigd.

Arbeidsrisico’s moeten worden geïnventariseerd mèt de achterliggende grondoorzaken (basisrisicofactoren). Dit zijn immers de echte risico’s. Als voorbeeld, een pallet geplaatst voor een nooduitgang komt door onveilig gedrag maar als de betrokkene de pallet nergens anders kwijt kan vanwege ruimtegebrek is er weinig mogelijkheid om veilig gedrag te vertonen. De basisoorzaak ligt dan in de organisatie.

Toetsing van de Ri&E is een middel om de kwaliteit te verhogen. Voor een betere toetsing maakt de Arboregeling onderscheid tussen de systeemtoets op de globale RI&E (de basis Ri&E) en de scopetoets.

Bij een systeemtoets of algemene toets kan elke arbokerndeskundige de RI&E beoordelen op vier algemene criteria, nl. volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en actuele inzichten.
De systeemtoets is feitelijk een beperkte toets. De kerndeskundige toetst alleen of over de hele breedte invulling is gegeven aan de wettelijke verplichtingen.

De scopetoets daarentegen gaat veel dieper in op de afzonderlijke vakgebieden van de kerndeskundigen. Het gevaarlijke stoffenbeleid bijvoorbeeld moet worden getoetst door een arbeidshygiënist. Werkdruk moeten worden getoetst door een AO-er.

Veiligheidsconcept MCM kan alle toetsingen voor het bedrijf of organisatie verzorgen.

Soms is een verdiepende RI&E nodig. Wanneer blijkt dat een onderwerp ‘breed’ in het bedrijf voorkomt en niet direct in de ‘basis’ RI&E kan worden meegenomen, dan wordt dit later in de ‘verdiepende RI&E op onderwerp’ opgepakt. Dit wordt dan wel alvast in de basis Ri&E aangegeven en als er meer onderwerpen zijn wordt aangegeven welk onderwerp met welke prioriteit wordt opgepakt.

Dit kan voor de volgende groepen medewerkers of onderwerpen aan de orde zijn:

 •  Jeugdigen, zwangere medewerkers en medewerkers tijdens de lactatie;
 • Aanvullende RI&E ter beperking zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 • Psychosociale arbeidsbelasting;
 • Veiligheids- en gezondheidsplan, inventarisatie specifieke gevaren bouwwerk;
 • Veiligheids- en gezondheidsdocument in de winningindustrie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Biologische agentia;
 • Fysieke belasting;
 • Beeldschermwerk;
 • Geluid;
 • Trillingen;
 • Kunstmatige optische straling;
 • EM-velden;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 

Veiligheidsconcept MCM heeft veel ervaring met de verdiepende Ri&E voor gevaarlijke stoffen. Voor de verdiepende Ri&E op het gebied van psycho-sociale-arbeidsbelasting (PSA) werken we samen met IMR in Alphen aan de Rijn.

Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag zoals pesterijen, discriminatie of (seksuele) intimidatie kan dit stressvol zijn wat lichamelijke, psychische en sociale klachten kan veroorzaken. Ook een te hoge werkdruk kan aanleiding zijn voor stress gerelateerde klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

PSA hoort thuis in de Ri&E. Werkgevers staan er soms niet bij stil dat hier serieus onderzoek naar moet worden gedaan. Het volstaat niet dat een leidinggevende aangeeft dat hij/zij hier nog nooit iets van heeft gemerkt. Of er sprake kan zijn van discriminatie behoort op 12 punten te worden nagegaan variërend van kleur, geloof, seksuele geaardheid tot tijdelijk of vast dienstverband, deelname aan bedrijfsuitjes en bijvoorbeeld het verstrekken van een eindejaarspakket.

Maatregelen als het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het opstellen van een gedragscode, zijn lastig vorm te geven maar nodig om aan de wetgeving te voldoen.

Laat Veiligheidsconcept MCM helpen bij het in kaart brengen van deze risico’s en het nemen van de juiste maatregelen om PSA te voorkomen? Daarmee voorkomt u ziekteverzuim, uitval en boetes.

Het antwoord daarop is ja, tenzij:

Er zijn namelijk twee situaties waarin de RI&E niet getoetst hoeft te worden door arbokerndeskundige.

1. Wanneer er totaal (alle werknemers samen) maximaal 40 uur in de week wordt gewerkt in het bedrijf, hoeft de Ri&E niet te worden getoetst.
2. Er werken maximaal 25 medewerkers en er is een goedgekeurd branche Ri&E instrument gebruikt.

Is 1 van deze 2 situaties niet van toepassing dan moet de Ri&E worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige.

Hoe en wat?

Veiligheidsconcept MCM heeft twee gecertificeerde deskundigen in dienst, wij zijn graag van dienst.

Een taak-risico-analyse (TRA) is een manier om risico’s te identificeren en te beoordelen die verbonden zijn aan het uitvoeren van een specifieke taak. Een TRA begint met het beschrijven van de taak en het vaststellen van alle stappen die nodig zijn om die taak uit te voeren. Dan worden alle mogelijke risico’s geïdentificeerd die aan elke stap verbonden zijn en beoordeeld op basis van de kans dat ze zich voordoen met de mogelijke gevolgen. Zo kunnen gerichte maatregelen worden voorgeschreven om de risico’s te verminderen of te elimineren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de werkmethoden, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of het trainen van werknemers.

Een TRA draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en helpt veilig te werken bij bijvoorbeeld een complexe of nieuwe taak.

Wanneer voer je een TRA uit? Bel met VCMCM, we helpen graag!

De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is verplicht vanuit de VCA vragenlijst, maar ook de meest adequate vorm van risico-inventarisatie die er bestaat. Immers, alleen de LMRA wordt rechtstreeks uitgevoerd op de werkvloer door de betrokken werknemer zelf. Welke gevaren zijn er nu bij dit werk in deze omgeving?

De LMRA wordt in ieder geval gedaan vlak voordat een taak wordt uitgevoerd. Het proces bestaat uit vijf stappen:

1. Stop en denk na – Voor uitvoering van de taak neemt iedere betrokken werknemer een moment om stil te staan bij de taak en de bijbehorende risico’s. 

2. Identificeer de risico’s – Het is belangrijk om alle mogelijke risico’s te identificeren die kunnen optreden tijdens het uitvoeren van de taak, zoals vallen, uitglijden of struikelen. 

3. Beoordeel de risico’s – De betrokken werknemer beoordeelt de risico’s die geïdentificeerd zijn op basis van de kans dat ze zich voordoen en mogelijke gevolgen. 

4. Neem maatregelen – Welke maatregelen zijn mogelijk om de potentiële gevolgen te dempen? Neem die ook. 

5. Controleer de situatie – Een laatste risico-check ter controle om er zeker van te zijn dat alle maatregelen zijn genomen en dat de taak veilig kan worden uitgevoerd.

De medewerkers leren hoe zij hun LMRA goed kunnen uitvoeren? Neem contact op met Veiligheidsconcept MCM.

Bedrijfsgericht, dat is hoe wij werken! De wens van onze klant is leidend voor de dienstverlening. Doet u de Ri&E zelf met behulp van onze online methode of besteedt u liever alles uit? De gulden middenweg is ook een optie!

VCMCM werkt met IMA (Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden), dé online methode om de RI&E helemaal bedrijfsgericht in te vullen. Zelf doen? Dan richten wij met elkaar de modulen in en daarna gaan jullie aan de slag met invullen. Ter ondersteuning zijn wij telefonisch bereikbaar. Na een afgesproken periode is er contact, lopen we alles door, geven advies waar nodig en toetsen.
Het plan van aanpak rolt er ‘automatisch’ uit.

Uitbesteden? Dan nemen wij zoveel mogelijk uit handen. Er is vanzelfsprekend een contactpersoon nodig maar zijn of haar tijdsbesteding is beperkt.

Veranderen de omstandigheden, komt er bijvoorbeeld een activiteit bij of gaat het bedrijf verhuizen, dan is de Ri&E gemakkelijk aan te passen, dus altijd een actuele Ri&E!

Zowel de criteria als de toetsing van de RI&E zijn gewijzigd.

Arbeidsrisico’s moeten worden geïnventariseerd mèt de achterliggende grondoorzaken (de basisrisicofactoren). Dit zijn immers de echte risico’s. Als voorbeeld, een pallet geplaatst voor een nooduitgang komt door onveilig gedrag maar als de betrokkene de pallet nergens anders kwijt kan vanwege ruimtegebrek is er weinig mogelijkheid om veilig gedrag te vertonen. De basisoorzaak ligt dan in de organisatie.

Een andere wijziging betreft het moeten beschrijven van de reeds genomen risicobeperkende maatregelen voor de bestaande risico’s. Zo komt er zicht op wat er allemaal al is gedaan om die risico’s terug te dringen.

Toetsing van de Ri&E is een middel om de kwaliteit te verhogen. Voor een betere toetsing maakt de Arboregeling onderscheid tussen de systeemtoets op de globale RI&E (de basis Ri&E) en de scopetoets.

Bij een systeemtoets of algemene toets kan elke arbokerndeskundige de RI&E beoordelen op vier algemene criteria, nl. volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en actuele inzichten.
De systeemtoets is feitelijk een beperkte toets. De kerndeskundige toetst alleen of over de hele breedte invulling is gegeven aan de wettelijke verplichtingen.

De scopetoets daarentegen gaat veel dieper in op de afzonderlijke vakgebieden van de kerndeskundigen. Het gevaarlijke stoffenbeleid bijvoorbeeld moet worden getoetst door een arbeidshygiënist. Werkdruk moeten worden getoetst door een AO-er.

Veiligheidsconcept MCM kan alle toetsingen voor het bedrijf of organisatie verzorgen.

Soms is een verdiepende RI&E nodig. Wanneer blijkt dat een onderwerp ‘breed’ in het bedrijf voorkomt en niet direct in de ‘basis’ RI&E kan worden meegenomen, dan wordt dit later in de ‘verdiepende RI&E op onderwerp’ opgepakt. Dit wordt dan wel alvast in de basis Ri&E aangegeven en als er meer onderwerpen zijn wordt aangegeven welk onderwerp met welke prioriteit wordt opgepakt.

Dit kan voor de volgende groepen medewerkers of onderwerpen aan de orde zijn:

 • Jeugdigen, zwangere medewerkers en medewerkers tijdens de lactatie;
 • Aanvullende RI&E ter beperking zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 • Psychosociale arbeidsbelasting;
 • Veiligheids- en gezondheidsplan, inventarisatie specifieke gevaren bouwwerk;
 • Veiligheids- en gezondheidsdocument in de winningindustrie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Biologische agentia;
 • Fysieke belasting;
 • Beeldschermwerk;
 • Geluid;
 • Trillingen;
 • Kunstmatige optische straling;
 • EM-velden;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsconcept MCM heeft veel ervaring met de verdiepende RI&E voor gevaarlijke stoffen. Voor de verdiepende RI&E op het gebied van psycho-sociale arbeidsbelasting (PSA) werken we samen met IMR in Alphen aan de Rijn.

Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag zoals pesterijen, discriminatie of (seksuele) intimidatie kan dit stressvol zijn wat lichamelijke, psychische en sociale klachten kan veroorzaken. Ook een te hoge werkdruk kan aanleiding zijn voor stress gerelateerde klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

PSA hoort thuis in de Ri&E. Werkgevers staan er soms niet bij stil dat hier serieus onderzoek naar moet worden gedaan. Het volstaat niet dat een leidinggevende aangeeft dat hij/zij hier nog nooit iets van heeft gemerkt. Of er sprake kan zijn van discriminatie behoort op 12 punten te worden nagegaan variërend van kleur, geloof, seksuele geaardheid tot tijdelijk of vast dienstverband, deelname aan bedrijfsuitjes en bijvoorbeeld het verstrekken van een eindejaarspakket.

Maatregelen als het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het opstellen van een gedragscode, zijn lastig vorm te geven maar nodig om aan de wetgeving te voldoen.

Laat Veiligheidsconcept MCM helpen bij het in kaart brengen van deze risico’s en het nemen van de juiste maatregelen om PSA te voorkomen? Daarmee voorkomt u ziekteverzuim, uitval en boetes.

Het antwoord daarop is ja, tenzij:

Er zijn twee situaties waarin de RI&E niet getoetst hoeft te worden door een arbokerndeskundige.

1. Wanneer er totaal (alle werknemers samen) maximaal 40 uur in de week wordt gewerkt in het bedrijf of organisatie, hoeft de Ri&E niet te worden getoetst
2. Er werken maximaal 25 medewerkers en er is een goedgekeurd branche Ri&E instrument gebruikt.

Is 1 van deze 2 situaties niet van toepassing dan moet de Ri&E worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige.

Hoe en wat?

Veiligheidsconcept MCM heeft gecertificeerde deskundigen in dienst, wij zijn graag van dienst.

Een taak-risico-analyse (TRA) is een manier om risico’s te identificeren en te beoordelen, die verbonden zijn aan het uitvoeren van een specifieke taak. Een TRA begint met het beschrijven van de taak en het vaststellen van alle stappen die nodig zijn om die taak uit te voeren. Dan worden alle mogelijke risico’s geïdentificeerd die aan elke stap verbonden zijn en beoordeeld op basis van de kans dat ze zich voordoen met de mogelijke gevolgen. Zo kunnen gerichte maatregelen worden voorgeschreven om risico’s te verminderen of te elimineren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de werkmethoden, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of het trainen van werknemers.

Een TRA draagt bij aan het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en helpt veilig te werken bij bijvoorbeeld een complexe of nieuwe taak.

Wanneer voer je een TRA uit? Bel met VCMCM, we helpen graag!

De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is verplicht vanuit de VCA vragenlijst, maar ook de meest adequate vorm van risico-inventarisatie die er bestaat. Immers, alleen de LMRA wordt rechtstreeks uitgevoerd op de werkvloer door de betrokken werknemer zelf. Welke gevaren zijn er nu bij dit werk in deze omgeving?

De LMRA wordt in ieder geval gedaan vlak voordat een taak wordt uitgevoerd. Het proces bestaat uit vijf stappen:

1. Stop en denk na – Voor uitvoering van de taak neemt iedere betrokken werknemer een moment om stil te staan bij de taak en de bijbehorende risico’s.

2. Identificeer de risico’s – Het is belangrijk om alle mogelijke risico’s te identificeren die kunnen optreden tijdens het uitvoeren van de taak, zoals vallen, uitglijden of struikelen.

3. Beoordeel de risico’s – De betrokken werknemer beoordeelt de risico’s die geïdentificeerd zijn op basis van de kans dat ze zich voordoen en mogelijke gevolgen.

4. Neem maatregelen – Welke maatregelen zijn mogelijk om de potentiële gevolgen te dempen? Neem die ook.

5. Controleer de situatie – Een laatste risico-check ter controle om er zeker van te zijn dat alle maatregelen zijn genomen en dat de taak veilig kan worden uitgevoerd.

De medewerkers leren hoe zij hun LMRA goed kunnen uitvoeren? Neem contact op met Veiligheidsconcept MCM.