DOEL

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA de asbest te verwijderen. De deelnemer wordt voorbereid op het examen ‘DAV-2’ en voldoet na afloop aan de eind- en toetstermen zoals opgesteld in de SC 520 2016. Deze eind- en toetstermen zijn gebaseerd op de kerntaken DAV:

Kerntaak A.1
Verwijderen van asbest.

Eindterm:
Heeft kennis van en kan de vakinhoudelijke werkzaamheden van het asbestsaneringsproces uitvoeren.

Kerntaak A.2
Afvoer afvalstoffen.

Eindterm: 
Heeft kennis van en kan afvalstoffen en gebruikte materialen op een veilige wijze verpakken en afvoeren.

Kerntaak A.3
Veilig werken.

Eindterm:
Heeft kennis van en kan werkzaamheden op een veilige manier voor hemzelf, collega’s en omgeving uitvoeren.

 

BESTEMD VOOR

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 opleiding hebben gevolgd. Voor de deelnemers die een hercertificering vanuit het (oude) DAV certificaat geldt dat het certificaat niet langer dan een jaar mag zijn verlopen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Theorie:

 • Wat is asbest?
 • Veiligheidsaspecten bij een asbestsanering
 • Veilig gebruik van gereedschap en apparaten
 • Gezondheidsaspecten
 • Adembeschermingsapparatuur
 • Onderdrukmachines en beschermende kleding
 • Wetgeving
 • Saneringstechnieken
 • Bronbestrijding
 • De asbestsanering en de rol van de DAV-1

Praktijk:

 • De directe en indirecte decontaminatieprocedures
 • Hanteren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Het gebruik van gereedschappen en materialen
 • Het verpakken van asbest
 • Binnen en buitensaneringen

CERTIFICAAT

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen ‘DAV-2’ conform de SC 520. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

VOOROPLEIDING

DAV 1 of het “oude DAV certificaat dat verlengd dient te worden.

DUUR

2 dagen.

HERHALING

1 dag per 3 jaar

TIJDEN

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS

€ 361,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen en lunch.

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door IBEX Examenbureau.

Kosten examen DAV2 vanuit DAV1
Volledig examen: € 420,00.

Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat en lunch.

Examen DAV2 vanuit hercertificatie DAV:
Volledig examen: € 650,00.

Dit bedrag is inclusief alle afdrachten, pasje op creditcard formaat en lunch.

Voor het examen DAV2 gelden entree eisen:

 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van een (oud) DAV-certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016 of een DTA certificaat dat geldig is op de datum van het examen en niet langer verlopen is dan één jaar of is in het bezit van een geldig DAV-1 certificaat, waarbij de aanvrager het praktijkervaringsdeel in een bedrijf met het procescertificaat asbestverwijdering heeft uitgevoerd, aantoonbaar ten minste 120 pakuren als DAV-1 heeft gewerkt en dit kan aantonen met een volledig ingevuld DAV-1 opdrachten set waaruit blijkt dat men voldoet aan de eindtermen voor een certificaathouder DAV-1;
 • aantoonbaar minder dan één jaar voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd;
 • de beschikking heeft over een masker van het juiste model en de goede maat;
 • deel 2 van het online-instructieprogramma adembescherming heeft afgerond en dat kan aantonen met een certificaat; en
 • niet is opgenomen op de lijst van certificaathouders waarvan het certificaat is ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.

OPLEIDINGDSATA:

18 en 19 november 2019 (Examen; 20 november 2019)

17 en 18 december 2019 (Examen; 19 december 2019)

No Events on The List at This Time