DOEL:

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten,  maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan. De deelnemer voldoet hiermee aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC 570.

BESTEMD VOOR:

De opleiding is bestemd voor o.a. opsporingsambtenaren (medewerkers van gemeente, provincie en overheid) belast met opsporing en handhaving. Tevens bestemd voor auditoren van certificatie-instellingen die vanuit hun functie toezicht moeten houden op de gehele keten van asbestverwijdering. Maar het examen staat vrij voor iedereen die meer deskundigheid wil opdoen op het gebied van asbest en hiervoor een certificaat wil behalen, zoals opdrachtgevers en intern beoordelaars en kwaliteitscoördinatoren van asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven.

INHOUD VAN DE OPLEIDING:

Theorie:

 • Algemene kennis van asbest
 • Gezondheidsrisico’s van asbest
 • Herkennen van asbestverdachte materialen
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische overzicht van een asbestproject van opdrachtgever tot eindoplevering
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestwerkzaamheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Laboratorium/ Inspectie- instelling
 • LAVS/ SMART/ NEN 2990/ NEN 2991

Praktijk:

 • Hanteren checklisten periodieke beoordeling projectlocatie
 • Beoordelen asbestinventarisatierapport/ werkplan
 • Demonstratie decontaminatie procedure
 • Werking van het containment

EXAMINERING MIDDELS ASCERT

Theorie- examen: Het theorie examen ADK zal digitaal worden afgenomen. Het bestaat uit 80 meerkeuzevragen. Het theorie- examen is voor alle kandidaten gelijk.

Praktijk- examen: Er zijn drie modulen op basis waarvan praktijkexamen gedaan kan worden, te weten:

 1. A)  Asbestverwijdering module ARBO- asbestverwijdering, gebaseerd op de ARBO wetgeving, onder andere geschikt voor de doelgroepen auditoren CBI, Inspecteurs I-SZW, Arbeidshygiënisten, Veiligheidskundigen en medewerkers van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven;
 2. B) Asbestverwijdering module Milieu, gebaseerd op Asbestverwijderingsbesluit en omgevingswet, onder andere geschikt voor de doelgroepen gemeenten, omgevingsdiensten en milieupolitie; en
 3. C) Asbestinventarisatie module ARBO- asbestinventarisatie, gebaseerd op ARBO wetgeving, onder andere geschikt voor de doelgroepen, auditoren CBI en medewerkers gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven.

EISEN PRAKTIJKLOCATIE EXAMEN ADK:

Locatie-eisen modulen ARBO Asbestverwijdering, Asbestinventarisatie en Milieu: De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een te beoordelen locatie die voldoet aan de volgende eisen:

 • Werkzaamheden in containment in risicoklasse 2 of 2A;
 • De verwijderingswerkzaamheden (exclusief opbouw/ eindbeoordeling) duren min. 2 uur;

Locatie-eisen modulen ARBO Asbestverwijdering en Asbestinventarisatie: De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een te beoordelen locatie die voldoet aan de volgende eisen:

 • Werkzaamheden in één of meerdere aaneengesloten bouwwerken waar een redelijk vermoeden of zekerheid is over de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen;
 • De asbestinventarisatiewerkzaamheden door de DIA duren tenminste 1,5 uur.

Indien de locatie NIET aan deze eisen voldoet, kan het examen niet worden afgenomen.

DIPLOMA

De opleiding kan afgesloten worden afgesloten met een onafhankelijk examen ‘Asbestdeskundige’ door examenbureau IBEX (hierboven uitgelegd). Ook is er de mogelijkheid een instituutsexamen te doen middels Opleidingsconcept MCM bv. De prijs van het instituutsexamen is verwerkt in de opleidingenprijs.

VOOROPLEIDING:

Niet noodzakelijk.

DUUR:

3 dagen.

TIJDEN:

Alle opleidingen beginnen om 08.30 uur en duren tot 15.30 uur.

PRIJS:

€ 795,00 per persoon exclusief 21 % BTW, inclusief lesmaterialen.

EXAMENDATA:

Examendata voor het landelijk examen op aanvraag (theorie in combinatie met DTA examens)

 

OPLEIDINGSDATA:

No Events on The List at This Time